Ngày Đáo hạn

CFD trên Hàng hóa, Chỉ số, Trái phiếu dựa trên các hợp đồng Tương lai cơ bản, có ngày đáo hạn. Chuyển nhượng hàng tuần giúp CFD có thể được chuyển từ hợp đồng Tương lai hết hạn sang hợp đồng mới.

Ngày hết hạn chuyển hạn hoạt động như thế nào?

 

Bất kỳ lệnh chờ hiện tại nào (tức là Chốt lãi, Cắt lỗ, Giới hạn Vào lệnh hoặc Dừng Vào lệnh) đã được đặt trên một công cụ sẽ được điều chỉnh để phản ánh một cách có hệ thống chênh lệch (tới từng điểm) giữa giá của hợp đồng hết hạn và giá của hợp đồng mới vào ngày chuyển hạn, vào lúc 21:00 giờ theo giờ GMT. Những khách hàng nắm giữ các vị thế mở vào lúc 21:00 giờ theo giờ GMT vào ngày chuyển hạn sẽ được điều chỉnh theo chênh lệch giữa giá của hợp đồng hết hạn và giá của hợp đồng mới thông qua phí qua đêm hay khoản vay qua đêm sẽ được xử lý vào lúc 21:00 giờ theo giờ GMT, trên số dư của họ. Để phản ánh các Hợp đồng kỳ hạn mới, chuyển hạn tự động sẽ bao gồm một khoản phí tương đương với chênh lệch của CFD. Trên thực tế, khoản phí này tương ứng với chi phí mà bạn chịu nếu vị thế CFD của bạn được đóng vào ngày hết hạn và bạn sẽ mở một vị thế CFD mới dựa trên Hợp đồng kỳ hạn. Nếu giá của hợp đồng mới cao hơn giá của hợp đồng hết hạn, vị thế mua (mua vào) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn âm và vị thế bán (bán ra) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn dương.

Giả sử hợp đồng hết hạn trên Dầu giao dịch ở mức 70 USD và hợp đồng mới giao dịch ở mức 78 USD. Nếu bạn có một vị thế MUA của 10 hợp đồng trên Dầu, bạn sẽ ghi nhận, khi đến hạn chuyển hạn, một khoản lợi nhuận nhân tạo là 8 USD (78-70) trên mỗi hợp đồng được mở, khi giá Dầu tăng từ 70 USD lên 78 USD, nhờ các giao dịch mua vào.

Nếu giá của hợp đồng mới thấp hơn giá của hợp đồng hết hạn, vị thế mua (mua vào) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn dương và vị thế bán (bán ra) sẽ bị tính phí điều chỉnh chuyển hạn âm.

Giả sử hợp đồng hết hạn trên Dầu giao dịch ở mức 71 USD và hợp đồng mới giao dịch ở mức $78. Nếu bạn có một vị thế BÁN của 10 hợp đồng trên Dầu, bạn sẽ ghi nhận, tại thời điểm chuyển hạn, một khoản lợi nhuận nhân tạo là 3 USD (71-68) trên mỗi hợp đồng được mở, khi giá Dầu giảm từ 71 USD xuống 68 USD, nhờ các giao dịch bán ra.

Do đó, một sự điều chỉnh chuyển hạn âm sẽ được xử lý trong tài khoản của bạn: Điều chỉnh chuyển hạn = 10 hợp đồng x chênh lệch hợp đồng (71 - 68) x (-1) + 10 hợp đồng x Chênh lệch Dầu x (-1) = -30 USD - 0,30 USD = - 30,30 USD.

Nếu bạn có một vị thế MUA của 10 hợp đồng trên Dầu, bạn sẽ ghi nhận, tại thời điểm chuyển hạn, một khoản lỗ nhân tạo là 2 USD trên mỗi hợp đồng được mở, khi giá Dầu giảm từ 71 USD xuống 68 USD, do các giao dịch mua vào.

Do đó, một sự điều chỉnh chuyển hạn dương sẽ được xử lý trong tài khoản của bạn: Điều chỉnh chuyển hạn = 10 hợp đồng x chênh lệch hợp đồng (71 - 68) + 10 hợp đồng x Chênh lệch Dầu x (-1) = 30 USD - 0,30 USD = 29,70 USD

 

Để tránh chuyển hạn CFD, hãy đóng vị thế mở của bạn trước ngày chuyển hạn.